Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 21 броя бракувани акумулаторни батерии

11.08.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ

 

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, във връзка с чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Заповед № 629/02.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ”

 

 О Б Я В Я В А

 

 Търг с тайно наддаване за продажба на 21 броя бракувани акумулаторни батерии.

Откриване на тръжната процедура от1000 часа на 18.08.2014 г. при:

1. Начална тръжна цена 516,00 (петстотин и шестнадесет) лева без ДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева.

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП „НКЖИ”- ЖП Секция София или в касата на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 14.00 часа на 22.08.2014 г. в сектор „Управление на собствеността”, на ЖП Секция София, гр. София, бул.”Мария Луиза” № 122 А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 20,00 (двадесет) лева, платими в касата на ЖП Секция София, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 120 А.

Оглед на 21 броя бракувани акумулаторни батерии може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 22.08.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 21 броя бракувани акумулаторни батерии е на територията на ЖПС София - ПВСО Сф.5 Работилница, бул.”Мария Луиза” № 122 Б.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 1600 часа на 25.08.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 120 А – деловодство.

Класиране на офертите – на 26.08.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 120 А .

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се открие на  03.10.2014 г.  г. от 1000 часа в гр. София, бул. „Мария Луиза” № 120 А, Заседателна зала – първи етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

Откриване на тръжната процедура на 03.10.2014 г. при:

- закупуване на тръжна документация – до 1200 часа на 10.10.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 12.10.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 1500 часа на  15.10.2014 г.

- заплащане на депозита – до 1400 часа на 15.10.2014

Класиране на офертите – от 1000 часа на 16.10.2014 г.

За контакти тел.:  0888 22 39 72  Г. Бошнаков