Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот - ЖПС София

12.08.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1220/10.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 13-05/14 от 14.05.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. “Открита площ  239 кв.м.( състояща се от площ № 1- 60 кв.м., площ № 2- 40 кв.м., площ № 3 – 80 кв.м. и площ № 4 – 59 кв.м.)”, с местонахождение гр. София, община Столична, кв. „Красна поляна”, в района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан, на кръстовището на бул.”Възкресение” и общински път (ул.”Кольо Фичето”)за поставяне на четири броя  преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност - базар.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014г. (четвъртък) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 1312,00 (хиляда триста и дванадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1312,00 (хиляда триста и дванадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.09.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 12.09.2014 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  12.09.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.09.2014 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637