Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на бракувани съоръжения,намиращи се в поземлен имот № 000122 по КВС,с площ 152 306 кв.м. с начин на трайно ползване кариера за чакъл,10 категория,с местоположение в землището на с.Полска Скакавица,община Кюстендил

05.09.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, във връзка с чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІI от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Заповед № 974/04.04.2014 г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ”

 О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на бракувани съоръжения, намиращи се в поземлен имот № 000122 по КВС, с площ 152 306 кв.м. с начин на трайно ползване кариера за чакъл, 10 категория, с местоположение в землището на с.Полска Скакавица, община Кюстендил, област Кюстендил, както следва:

- Стрелка R-190 – 3 броя;

- Железен път – 310 м;

- Първи коловоз – 187 м;

- Втори коловоз – 144 м;

- Изтеглителен коловоз – 150 м;

Откриване на тръжната процедура от10:00 часа на 15.09.2014 г. при:

1.Начална тръжна цена 58 580,00 (петдесет и осем хиляди, петстотин и осемдесет лева) лева без ДДС.

2.Депозит за участие в търга в размер на 1171,60 (хиляда сто седемдесет и един лева и шестдесет стотинки) лева.

3.Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП „НКЖИ”- ЖП Секция София до 26.09.2014 г.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 14:00 часа на 26.09.2014 г. в сектор „Управление на собствеността”, на ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 122А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120А.

Оглед на бракувани активи може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 26.09.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на бракувани активи: в землището на с.Полска Скакавица, община Кюстендил, област Кюстендил, жп спирка Скакавица.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 29.09.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120А – деловодство.

Провеждане на търга с явно наддаване – от 10:00 часа на 30.09.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120А, Заседателна зала – първи етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се открие на 10.10.2014 г.  г., от 10:00 часа в гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120А, Заседателна зала – първи етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

Откриване на тръжната процедура на 10.10.2014 г. при:

- закупуване на тръжна документация – до 12:00 часа на 20.10.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 20.10.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 15:00 часа на 23.10.2014 г.

- заплащане на депозита – до 14:00 часа на 23.10.2014

Провеждане на търга с явно наддаване – от 10:00часа на 24.10.2014 г.

Трети търг ще се открие на 07.11.2014 г., при неявяване на кандидати на първите два търга от 10:00 часа в гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120А, Заседателна зала – първи етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

Откриване на тръжната процедура на 07.11.2014 г. при:

- закупуване на тръжна документация – до 12:00 часа на 17.11.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 20.11.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 15:00 часа на 24.11.2014 г.

- заплащане на депозита – до 14:00 часа на 24.10.2014

Провеждане на търга с явно наддаване – от 10:00часа на 25.11.2014 г.

 

За контакти тел.:  0888 22 39 72  Г. Бошнаков