Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 145,13 ±1% тона залежали, технологично остарели жп материали

19.09.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ПЛОВДИВ

 

На основание Заповед  №  1555/04.09.2014г.  на Генералния директор на ДП ”НКЖИ” и Заповед № 276/ 17.09.2014г. на Директора на ЖПС Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 / 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 145,13 ±1% тона залежали, технологично остарели жп материали, описани по видове и количества в Приложение, неразделна част от тръжната документация.

Откриване на тръжната процедура – 26.09.2014 г. от 10,00 часа./ при:

            1. Начална тръжна цена 60 663,00 (шейсет хиляди шестстотин шейсет и три) лева без ДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 6 066,30 (шест хиляди шейсет и шест лева и тридесет стотинки) лева. Краен срок за внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 02.10.2014г./четвъртък/.

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП”НКЖИ” –ЖП Секция Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 01.10.2014 г./сряда/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 01.10.2014 г./сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 145,13 ±1% тона залежали, технологично остарели жп материали е на територията на ЖПС Пловдив – жп участък Долна Махала, жп участък Твърдица, жп участък Бургас, жп участък Първомай, жп участък Стамболийски.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 02.10.2014г./четвъртък/ в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Класиране на офертите ще се извърши на 03.10.2014 г./петък/  от 10,00 часа в  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия със следните срокове:

- откриване на тръжната процедура - 10.10.2014 г. /петък/ от 10,00 часа

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 15.10.2014 г. /сряда/

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 16.10.2014г. /четвъртък/

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 15.10.2014 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 16.10.2014г./четвъртък/.

Класиране на офертите – 17.10.2014г./петък/ от 10,00 часа

 

За контакти тел.: 032 626 535