Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван коловоз рампен гаров–Дълга лъка, с дължина 225 м, с местонахождение в района на товарна жп гара Велико Търново, местност “Промишлена зона Дълга лъка”

25.09.2014 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 1641/17.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-813/23.09.2014 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван коловоз рампен гаров – Дълга лъка, с дължина 225 м, попадащ в ПИ 10447.517.206 по КК и КР на гр. Велико Търново, с местонахождение в района на товарна жп гара Велико Търново, местност “Промишлена зона Дълга лъка”.

 Търгът ще се проведе на 10.10.2014 г. /петък/  от 11,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

     1. Начална тръжна цена 6 345,00 (шест хиляди триста четиридесет и пет) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

            2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 634,50 (шестстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки) лева, платим в срок до 14,00 часа на 09.10.2014г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева.

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 07.10.2014 г. /вторник/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 /шестдесет/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;       

Огледа на бракувания коловоз рампен гаров – Дълга лъка, с дължина 225 м, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 08.10.2014 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – гр. Велико Търново, в района на товарна жп гара Велико Търново, местност “Промишлена зона Дълга лъка”, попадащ в ПИ 10447.517.206 по КК и КР на гр. Велико Търново.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 03.10.2014 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 09.10.2014 г. в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 10.10.2014 г. /петък/ от 11,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 17.10.2014 г. /петък/ от 11,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 14.10.2014 г./вторник/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 16.10.2014 г. /четвъртък/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.10.2014 г. /сряда/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2014 г. /четвъртък/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 11,00 ч. на 17.10.2014 г. /петък/

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37