Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2

26.09.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1656/18.09.2014г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/14 от 03.07.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. “Открита площ – 150 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Якоруда /част от ПИ 87338.501.1 по КК и КР на гр. Якоруда/, за складиране на строителни материали, с местонахождение:гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, район на жп гара Якоруда. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 182,00 лв. (сто осемдесет и два лева). Депозит 100% от началната цена - 182,00лева (сто осемдесет и два лева). Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 /петдесет лева/.  Дата и час на търга – 05.11.2014 г. (сряда), 10,00 часа

2.“Открита площ – 70 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Стамболийски, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – заведение за бърза закуска, с местонахождение:гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, район на жп гара Стамболийски. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 268,00 лв. (двеста шестдесет и осем лева). Депозит 100% от началната цена - 268,00 лв. (двеста шестдесет и осем  лева). Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00/петдесет лева/.  Дата и час на търга – 05.11.2014 г. (сряда), 11,00 часа

3. “Открита площ – 9 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Стамболийски, за поставяне на преместваем обект /павилион/ по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – бърза закуска, с местонахождение:гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, район на жп гара Стамболийски. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 35,00 лв. (тридесет и пет лева). Депозит 100% от началната цена – 35,00 лв. (тридесет и пет  лева). Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00/двадесет и пет лева/.  Дата и час на търга – 05.11.2014 г. (сряда), 13,00 часа

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.10.2014г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 21.11.2014г.(петък)

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 30.10.2014г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.10.2014г.(четвъртък). При повторен търг до 16,00 часа на 26.11.2014г. (сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.10.2014г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 24.11.2014г. (понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 02.12.2014г.(вторник) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.