Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на залежали, технологично остарели жп материали, намиращи се на територията на Железопътна секция Враца

29.09.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 1553/04.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на залежали, технологично остарели жп материали, с общо тегло 231,75+ 1% тона, намиращи се на територията на Железопътна секция Враца, описани в Приложение № 2 към тръжната документация. Търгът се провежда за цялото количество залежали, технологично остарели жп материали.

Откриване на тръжната процедура на 06.10.2014 г. (понеделник) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

          1. Начална тръжна цена 96 872,00 (деветдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) лв. без ДДС за цялото количество залежали, технологично остарели жп материали. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

            2. Депозит за участие в търга в размер на 9 687,20 (девет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 13.10.2014 г. (понеделник).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 13.10.2014 г. (понеделник) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането (меренето) и транспортирането на залежалите, технологично остарели жп материали от територията на ЖПС Враца са за сметка на купувача.

            Оглед на залежалите, технологично остарели жп материали може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 13.10.2014 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е на територията на ЖПС Враца, съгласно Приложение № 2.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 13.10.2014 г. (понеделник) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 09,00 часа на 14.10.2014 г. (вторник) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  21.10.2014 г. (вторник) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 27.10.2014 г. (понеделник);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 27.10.2014 г. (понеделник)  срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 27.10.2014 г. (понеделник);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 27.10.2014 г. (понеделник);

Класиране на офертите – 28.10.2014 г. (вторник) от 09.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0888/696 213 – Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца