Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Добринище

29.09.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 22 от 23.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.114.68 по кадастрална карта, с площ 1 155 (хиляда сто петдесет и пет) кв. м с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, ведно със сграда на транспорта с идентификатор 21498.114.68.1, със застроена площ 201 (двеста и един) кв. м, на един етаж, с местонахождение на имота обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Добринище.

Търгът ще се проведе на 05 ноември 2014 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

              - начална тръжна цена в размер на 69 422,00 (шестдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 32 000,00  (тридесет и две хиляди) лева, вносим, в срок до 30 октомври 2014 г. (четвъртък) - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27 октомври 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 30 октомври 2014 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30 октомври 2014 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28 октомври 2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева