Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Пловдив

01.10.2014 г.

На основание чл.19, ал.2 и чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1654/18.09.2014 г. и № 1655/18.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 19-07/14 от 03.07.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. Открита площ с настилка - 6 кв.м, от които 4 кв.м за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници и печатни издания и 2 кв.м за хладилни витрини и фризер”, намиращ седо входа за чакалнята на жп гара Ямбол /към ул. „Железничарска”/, сместонахождение град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 30,00 (тридесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 07.11.2014 год. /петък/ от  10:00 ч.

2. Помещение - 6 кв.м”, намиращ сев приемното здание на жп гара Ямбол, за търговска дейност с тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки и вестници, сместонахождение град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 55,00 (петдесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 55,00 (петдесет и пет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 07.11.2014 год. /петък/ от  10:30 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 27.10.2014 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 03.11.2014год. /понеделник/ Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2014год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.10.2014год. /четвъртък/срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.