Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Добрич

01.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 23 от 23.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.627.4257 по кадастрална карта, с площ 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв. м, заедно с построените в него сгради: стопанска сграда с идентификатор 72624.627.4257.1, със застроена площ 143 (сто четиридесет и три) кв. м на един етаж, масивна конструкция и гараж с идентификатор 72624.627.4257.2, със застроена площ 138 (сто тридесет и осем) кв. м, масивна конструкция, с местонахождение: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул. „Добричка епопея”, жп гара - юг.

Търгът ще се проведе на 07 ноември 2014 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

              - начална тръжна цена в размер на 95 312,00 (деветдесет и пет хиляди триста и дванадесет) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 03 ноември 2014 г. (понеделник)

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 27 октомври 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 03 ноември 2014 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03 ноември 2014 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30 октомври 2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева