Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Русе апартамент № 12

02.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 21 от               23.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 12 (дванадесет), находящ се на четвърти етаж, вх. 2, бл. № 49, ул. „Александър Хаджирусет” № 6, ж.к. „Дружба III”, гр. Русе, община Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.644.2.12 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ от 98,34 (деветдесет и осем цяло тридесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с изба № 12 (дванадесет), със застроена площ от 7,44 (седем цяло четиридесет и четири стотни) кв. м, заедно с 3,28 (три цяло двадесет и осем стотни) % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Търгът ще се проведе на 10 ноември 2014 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 39 507,00 (тридесет и девет хиляди петстотин и седем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00  (двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 03 ноември 2014 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 28 октомври 2014 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 03 ноември 2014 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03 ноември 2014 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31 октомври 2014 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 37 08 – Ю. Дюлгерова