Архив обяви

Търгове с тайно и явно наддаване на недвижими имоти ЖПС Враца

03.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди №№ 1657, 1658 и 1659 от 18.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/14 от 03.07.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно и явно наддаване на недвижими имоти – държавна собственост както следва:

            I. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти:

1. „Открита площ – 26 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 10.11.2014г. (понеделник) от 9,00 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140,00 (сто и четиридесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 140,00 (сто и четиридесет) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 15,60 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

 Търгът ще се проведе на 10.11.2014г. (понеделник) от 09,30 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 25,00 (двадесет и пет) лв, с включен ДДС.

3. „Открита площ – 26,80 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на хранителни и промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 10.11.2014г. (понеделник) от 11,00 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145,00 (сто четиридесет и пет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 145,00 (сто четиридесет и пет) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС.

4. „Открита площ – 4,00 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

 Търгът ще се проведе на 10.11.2014г. (понеделник) от 10,30 ч. при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лв;

- цена на един комплект тръжна документация – 25,00 (двадесет и пет) лв, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат в Административната сграда на Железопътна секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2.

Тръжни документации за участие в търговете се заплащат за всеки обект поотделно в касата на ЖПС Враца в срок до 16.00 часа на 29.10.2014 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15, срещу съответната сума. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16,00 часа на 03.11.2014 г. (понеделник).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 03.11.2014 г. (понеделник).

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2014 г. (понеделник).

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.11.2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

II. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Открита площ – 58,52 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Бов, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – кафене без консумация на алкохол.

Търгът ще се проведе на 10.11.2014г. (понеделник) от 10,00 ч., в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2. като:

- начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лв, се внася до 16,00 ч на 03.11.2014 г (понеделник) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца с/у невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС, до 16,00 ч на 03.11.14 г (понеделник).

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца,  гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 03.11.2014 г. (понеделник).

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.11.2014 г. (понеделник).

При подадени поне две заявления за участие в търга /отговарящи на нормативните и тръжни условия/ и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 10.12.14г.(сряда), като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 28.11.14 г.(петък); депозит се внася до 16,00 часа на 03.12.14 г. (сряда), а заявление за участие в търга се подава до 16,00 часа на 03.12.14 г. (сряда), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15 и на телефон 0888 696 213.