Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр.Своге, Област Софийска, в приемното здание на жп гара Своге

06.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1661/18.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/14 от 03.07.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Помещение – 15 кв.м”, с местонахождение гр.Своге, Област Софийска, в приемното здание на жп гара Своге, за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 118,00 (сто и осемнадесет)  лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 118,00 (сто и осемнадесет)  лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 12.11.2014 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Площ – 28,35 кв.м (Площ № 1)”, с местонахождение гр.Своге, Област Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Своге за поставяне на преместваем обест по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафене без консумация на алкохол и „Открита площ – 8 кв.м (Площ № 2)” пред приемното здание на жп гара Своге, за поставяне на маси пред обект - сезонно /м. май – м. октомври/.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева без включен ДДС, от които 145,00 (сто четиридесет и пет) лева без включен ДДС за площ 28,35 кв.м (Площ № 1) и 17,00 (седемнадесет) лева без включен ДДС за открита площ от 8 кв.м (Площ № 2), за поставяне на маси – сезонно /м. май – м. октомври/.;

            - депозит за участие в търга, в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 12.11.2014 г. (сряда) от 9,30 часа.

3. „Площ – 1 кв.м”, с местонахождение гр. Криводол, община Криводол, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Криводол, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 12.11.2014 г. (сряда) от 10,00 часа.

4. „Открита площ – 5 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, под козирката на приемното здание на жп гара Видин, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на вестници, списания и др.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 12.11.2014 г. (сряда) от 11,00 часа.

5. „Открита площ – 5 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, под козирката на приемното здание на жп гара Видин, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 12.11.2014 г. (сряда) от 11,30 часа.

 

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на              03.11.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 06.11.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  04.11.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.