Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 402 кв. м, съставляващ УПИ ІV – за движение и транспорт, по подробния устройствен план на гр. Павликени

06.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 24 от 23.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 1 402 (хиляда четиристотин и два) кв. м, съставляващ УПИ ІV – за движение и транспорт, по подробния устройствен план на гр. Павликени, с местонахождение на имота: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, при граници на имота: изток: УПИ V, кв. 175, запад: УПИ ІІ, кв. 175, север: улица, юг: жп ареал – терен жп гара Павликени.

Търгът ще се проведе на 12 ноември 2014 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 19 800,00 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00  (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 06 ноември 2014 г. (четвъртък).

 - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 ноември 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 06 ноември 2014 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06 ноември 2014 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 ноември 2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева