Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на бракувани съоръжения, находящи се в ПИ 000058 по КВС на с. Златна нива, общ. Каспичан, в района бивша кариера “Златна нива”

07.10.2014 г.

 ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 1676/24.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-831/30.09.2014 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

          

Търг с явно наддаване за продажба на бракувани съоръжения, находящи се в ПИ 000058 по КВС на с. Златна нива, общ. Каспичан, в района бивша кариера “Златна нива”, както следва:

 

1. Стрелка R 300L

 

2. коловоз – 340 метра

 

3. коловоз – 600 метра.

 

Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

 

            1. Начална тръжна цена 38 620,35 (тридесет и осем хиляди шестстотин и двадесет и 0,35) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

 

            2. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 3 862,04 (три хиляди осемстотин шестдесет и два и 0,04) лева, платим в срок до 14:00 часа на 22.10.2014г. /сряда/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

 

3. Начин на плащане на цената – в лева.

 

Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 20.10.2014 г. /понеделник/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 (шестдесет) лева в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;     

 

Огледа на бракуваните жп съоръжения, може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 21.10.2014 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

 

Местоположение на активите – е в поземлен имот № 000058 по КВС на с. Златна нива, общ. Каспичан, в района бивша кариера “Златна нива”.

 

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

 

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 30.10.2014 г. /четвъртък/ от 10:00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

 

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 27.10.2014 г./понеделник/;

 

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 29.10.2014 г. /сряда/

 

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28.10.2014 г. /вторник/;

 

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 29.10.2014 г. /сряда/

 

При неявяване на кандидати за участие на повторния търг, трети такъв ще се проведе на 06.11.2014г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 при същите тръжни условия със следните срокове:

 

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 03.11.2014 г. /понеделник/

 

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 05.11.2014 г. /сряда/

 

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04.11.2014 г. /вторник/

 

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 05.11.2014 г. /сряда/

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37