Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Открита площ – 20 кв.м.”, с местонахождение: гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово

07.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1662/18.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/14 от 03.07.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ: “Открита площ – 20 кв.м.”, с местонахождение: гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, част от ПИ 14218.504.415 по КК и КР гр. Габрово, район на жп гара Габрово, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100,00 (сто) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 100,00 (сто) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търгa се закупува в срок до 16:00 часа на 03.11.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16:00 часа на 05.11.2014 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търгa се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16:00 часа на 06.11.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2014 г. (четвъртък).

Оглед на активa може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04.11.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.