Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ „Площ – 4 кв.м”, с местонахождение гр. Монтана, Област Монтана, в приемното здание на жп гара

07.10.2014 г.

  ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  1660/18.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/14 от 03.07.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Площ – 4 кв.м”, с местонахождение гр. Монтана, Област Монтана, в приемното здание на жп гара Монтана, за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафене без консумация на алкохол.

            Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 03.11.2014 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 06.11.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2014 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.11.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.