Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. София, сервитута на жп линията София-Драгоман

13.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1753/01.10.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 20-07/14 от 11.07.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ100 кв.м., от които 20 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по чл. 56 от ЗУТ”, с местонахождение гр. София, община Столична, сервитута на жп линията София-Драгоман, на км 3+500, след сп.Връбница,за складова и производствена дейност.

Търгът ще се проведе на 19.11.2014г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 210,00 (двеста и десет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 210,00 (двеста и десет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ 6 кв.м., от които 4 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с цигари и други тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници списания и др. печатни издания, безалкохолни напитки, сладолед и др.  и 2 кв.м. за хладилни витрини и фризер ”, с местонахождение гр. София, община Столична, район Искър, района на жп гара Искър.

Търгът ще се проведе на 19.11.2014 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 33,00 (тридесет и три) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 33,00 (тридесет и три) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

3. “Открита площ 2470 кв.м, от които 14 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ (офис контейнер)”, с местонахождение гр. Костенец, общ.Костенец, обл. София, района на жп гара Костенец,за сборен пункт за набиране на дървесина и експедирането и с жп транспорт.

Търгът ще се проведе на 19.11.2014 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 3356,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 3356,00 (триста и четиринадесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 10.11.2014 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 13.11.2014 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  13.11.2014 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.11.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637