Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 708 броя негодни стоманобетонни траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица

13.10.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖПС ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

 

На основание Заповед № 1681/24.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № V-850/08.10.2014 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 8 708 (осем хиляди седемстотин и осем) броя негодни стоманобетонни траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица – съгласно Приложение № 1. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 28.10.2014 г. /вторник/  от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 6 095,60 (шест хиляди деветдесет и пет и 0,60) лева, без ДДС (0,70 лева, без ДДС за 1 брой). Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 609,56 (шестстотин и девет и 0,56) лева, платим в срок до 14,00 часа на 27.10.2014г. /понеделник/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 24.10.2014 г. /петък/ срещу невъзвръщаема сума от 60,00 /шестдесет/ лева, в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

Огледа на негодните стоманобетонни траверси, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.10.2014 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – на територията на ЖП Секция Горна Оряховица – участък Варна, участък Синдел, участък Дългопол и МДБ Разделна.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 21.10.2014 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 27.10.2014 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 28.10.2014 г. /вторник/ от 10,00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 04.11.2014 г. /вторник/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 31.10.2014 г./петък/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 03.11.2014 г. /понеделник/

            - оглед на актива - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 31.10.2014 г. /петък/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 03.11.2014 г. /понеделник/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 04.11.2014 г. /вторник/

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37