Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за поставяне на преместваем обект за търговска дейност със строителни материали за складиране на строителни материали, с местонахождение гр. Нови Искър, кв. Курило, в района на жп гара Курило

13.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1757/ 01.10. 2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/14 от 11.07.2014 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 358,30 кв. м”, от които 38,90 кв.м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със строителни материали, 286,90 кв.м (площ № 2) за складова дейност и 32,50 кв.м (площ № 3) за поставяне на преместваем павилион по чл. 56 от ЗУТ за складиране на строителни материали, с местонахождение гр. Нови Искър, кв. Курило, в района на жп гара Курило.

Търгът ще се проведе на 19.11.2014 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 от 10,30 часа, в залата за търгове, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 611,00 (шестстотин и единадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 611,00 (шестстотин и единадесет) лева, платим до 16,00 ч на 12.11.2014 г. (сряда) ;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца - Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 10.11.2014 г. (понеделник), в счетоводството на  ЖПС Враца, адрес: гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 срещу сума  в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, адрес: гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 13.11.2014 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.11. 2014 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.11.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.