Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на залежали, технологично остарели жп материали, с общо тегло 200,37 тона

15.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ

 

На основание чл.44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.59 от същия и изпълнение на Решение на Управителния съвет на ДП „НКЖИ” по т.9.1.1.1 от Протокол № 25-09 от 01.09.2014 г.

 О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на залежали, технологично остарели жп материали, с общо тегло 200,37 тона, заведени в баланса на поделението, по местонахождение, видове и количества, описани в Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 04.11.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120 А.

Откриване на тръжната процедура от10,00 часа на 24.10.2014 г. при:

1. Начална тръжна цена 83 753,00 (осемдесет и три хиляди, седемстотин и петдесет и три лева) лева без ДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена 8 375,30 (осем хиляди, триста седемдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева без ДДС.

3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП „НКЖИ”- ЖП Секция София.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 14.00 часа на 31.10.2014 г. в сектор „Управление на собствеността”, на ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 122 А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120 А.

Оглед на жп материалите може да се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 31.10.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на жп материалите – съгласно Приложение № 1.

Заплащане на депозита – до 14,00 часа на 03.11.2014

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 03.11.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120 А – деловодство.

Класиране на офертите – в 10,00 часа на 04.11.2014 г. в ЖП Секция София, гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120 А, Заседателна зала – първи етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се открие на  11.11.2014 г. от 10,00 часа в гр. София, бул.Кн.Мария-Луиза 120 А, Заседателна зала – първи етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 14,00 часа на 18.11.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 17.11.2014 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- заплащане на депозита – до 14,00 часа на 18.11.2014

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  18.11.2014 г.

Класиране на офертите – от 10,00часа на 20.11.2014 г.

 

За контакти тел.:  0888 22 39 72  Г. Бошнаков