Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПС Горна Оряховица

17.10.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1755/01.10.2014 г. и 1756/01.10.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/14 от 11.07.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І.Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

1. „Открита площ – 12 кв.м”, с местонахождение: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на военна рампа на жп гара Шумен, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 24.11.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 50 кв.м”, с местонахождение: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен, в района на жп гара Шумен, за товаро-разтоварна дейност със зърнени култури.

Търгът ще се проведе на 24.11.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 92,00 (деветдесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 92,00 (деветдесет и два) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

3. „Открита площ - 36 кв.м”, с местонахождение: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 24.11.2014 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 146,00 (сто четиридесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 146,00 (сто четиридесет и шест) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.11.2014 г. (сряда) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 17.11.2014 г. (понеделник) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 17.11.2014 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 17.11.2014 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 17.11.2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.