Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 302 стоманобетонни стълба с дължина 8 метра, демонтирани при изпълнение на обект „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив“, находящи се в района на гара Тодор Каблешков

17.10.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание раздел II от Наредба № 7 /14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите, Заповед № 1680 /24.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „ НКЖИ” и в изпълнение на Заповед № 93 /16.10.2014г. на Директора на Поделение „Електроразпределение”

 О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на 302 стоманобетонни стълба с дължина 8 метра, демонтирани при изпълнение на обект „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив“, находящи се в района на гара Тодор Каблешков.

Търгът ще се проведе на24.10.2014 г. от 10:30 часа в РП „Енергосекция София“ гр. София, ул. Стефансон № 5 А.

Откриване на тръжната процедура  от 09,00 часа на 17.10.2014 г. 

Начална тръжна 2 506,60 (две хиляди петстотин и шест и 0,60) лева без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

Депозит за участие в търга в размер на 250,66 (двеста и петдесет 0,66) лева, вносим в срок до 17:00 часа 23.10.2014 г.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 15:30 часа на 23.10.2014 г. в касата (стая № 203) на РП „Енергосекция София“, гр. София, адрес ул. Стефансон № 5 А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 30,00 (тридесет) лева, с включен ДДС.

Оглед на актива, може да се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:30 часа до 23.10.2014 г., срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в района на жп гара Тодор Каблешков.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 10:00 часа на 24.10.2014г. в стая 201 на РП „Енергосекция София“.

Класиране на офертите - 24.10.2014 г. от 10:30 Заседателна зала – II етаж на РП „Енергосекция София“.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе на 31.10.2014 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. Стефансон № 5 А, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 15.30 часа на 30.10.2014 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа до 30.10.2014 г.

- приемане на заявления за участие в търга до 10:00 часа на 31.10.2014 г.

 

За контакти:  относно търга- тел: 02/932 27 41; 0889 200 873

относно актива -0884 99 42 84