Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с планоснимачен номер 5349 с площ 20 092 кв. м, заедно с построените в имота сгради, представляващ част от бившата гара "Пионер"

27.10.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО  НА  ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 514 от 18 юли 2014 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) и Заповед № ПД–268 от 16.10.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с планоснимачен номер 5349 с площ 20 092 кв. м, заедно с построените в имота сгради, представляващи: сточна магазия със застроена площ 234 кв. м; сграда едноетажна, със застроена площ 60 кв. м и сграда (приемно здание), двуетажна, жилищна, със застроена площ 108 (сто и осем) кв. м, с местонахождение област София, Столична община, гр. София, р-н „Изгрев”, кв. 95 по плана на гр. София, м. „Връзката Изток – Дианабад”.

Търгът ще се проведе на 03 декември 2014 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер 8 296 660,00 (осем милиона двеста деветдесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 2 500 000,00 (два милиона и петстотин  хиляди) лева, вносим, в срок до 27 ноември 2014 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 24 ноември 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 2000,00 (две хиляди) лева. Тръжната документация се закупува лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно за целта лице, което да е изрично упълномощено да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на до 27 ноември 2014 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от до 27 ноември 2014 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25 ноември 2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева