Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 2, находящ се на първи етаж, бл. 3, гара „Илиянци“

25.11.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 32 от 18.11.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2 (две), находящ се на първи етаж, бл. 3, гара „Илиянци“, град София, община Столична, област София-град, със застроена площ 31,12 (тридесет и едно цяло и дванадесет стотни) кв.м, състоящ се от стая и сервизни помещения, ведно с прилежащо мазе № 2 (две), с площ 14,63 (четиринадесет цяло шестдесет и три стотни) кв.м, заедно с 5,303 % (пет цяло триста и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Търгът ще се проведе на 05 януари 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 16 710,00 (шестнадесет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 29 декември 2014 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 29 декември 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 29 декември 2014 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29 декември 2014 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 29 декември 2014 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 37 08 – Ю. Дюлгерова