Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван козлови кран, намиращ се в района на жп гара Плевен, заведен в баланса на Железопътна секция Враца

27.11.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 2054/18.11.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван козлови кран с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 25 м, намиращ се в района на жп гара Плевен, гр. Плевен, заведен в баланса на Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 04.12.2014 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

          1. Начална тръжна цена 19 730 (деветнадесет хиляди седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 1 973 (хиляда деветстотин седемдесет и три) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 10.12.2014 г. (сряда).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 10.12.2014 г. (сряда) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по демонтирането, натоварването и транспорта на бракувания кран са за сметка на купувача.

            Оглед на бракувания козлови кран с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 25 м, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 10.12.2014 г. (сряда)  срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 10.12.2014 г. (сряда) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 09,00 часа на 11.12.2014 г. (четвъртък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  18.12.2014 г. (четвъртък) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 29.12.2014 г. (понеделник);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 29.12.2014 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 29.12.2014 г. (понеделник);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.12.2014 г. (понеделник);

Класиране на офертите – 30.12.2014 г. (вторник) от 09.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0888/696 213 – Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца