Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти . „Земя – 18,068 дка за земеделски нужди и оранжерия с котелно – 0,753 дка за оранжерия”, намиращ се в землището на с. Дибич на землището на с. Дибич

01.12.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1994 и 1995 от 07.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения №№ 24-08/14 от 15.08.2014 г. и 25-09/14 от 01.09.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост,представляващи:

1. „Земя – 18,068 дка за земеделски нужди и оранжерия с котелно – 0,753 дка за оранжерия”, намиращ се в землището на с. Дибич, община Шумен, област Шумен, ПИ 000103 по КВС на землището на с. Дибич.

Търгът ще се проведе на 07.01.2015 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 211,00 (двеста и единадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 211,00 (двеста и единадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. „Земя – 1 дка”, с местонахождение землището на с. Бял бряг, местност „Арнауд Гечит”, община Смядово, област Шумен, ПИ 000290 по КВС на землището на с. Бял бряг, за поставяне на пчелни кошери.

Търгът ще се проведе на 07.01.2015 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18,00 (осемнадесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

3. „Открита площ – 10 кв.м”, намиращ се до нает обект: „Открита площ – 54 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност”, в района на жп гара Русе разпределителна, за поставяне на маси – сезонно (01.06. – 30.09.).

Търгът ще се проведе на 07.01.2015 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер 39,00 (тридесет и девет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 29.12.2014 г. (понеделник), както следва: За обекти по т.1 и т.2 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен; За обекта по т.3 - в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 05.01.2015 г. (понеделник) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 05.01.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 05.01.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.12.2014 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.