Архив обяви

Съобщение за уведомяване на собственици на засегнати имоти за изграждане на интермодален терминал Пловдив

02.12.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, във връзка с изпълнение на обект  „Изграждане на интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ в землището на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив,  УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ 31036.22.130 и ПИ 31036.22.131, двата с площ по 1,250 дка и ПИ 31036.22.210 с площ 4,800 дка, подлежащи на отчуждаване, че обезщетенията определени в Решение 13820/18.11.2014 г. по дело №708 по описа за 2014 г. на Върховен Административен Съд и Решение на Министерски съвет на Република България 625/18.10.2013 г. (обнародвано в ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.), са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, банкова сметка:

BG57STSA93000021596890

BIC код STSABGSF

Началната дата на изплащане на обезщетението е 27.11.2014 г., след представяне документи, удостоверяващи правото на собственост върху отчуждаемия имот.