Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, „Площ – 4 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Мездра

02.12.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1992/07.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 25-09/14 от 01.09.2014 год. и Решение № 24-08/14 от 15.08.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 4 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Мездра, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с вестници и списания.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един)  лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 21,00 (двадесет и един)  лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 08.01.2015 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

2. „Помещение – 6 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в приемното здание на жп гара Мездра, за търговска дейност – продажба на кафе и закуски, без консумация на алкохол.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 08.01.2015 г. (четвъртък) от 9,45 часа.

3. „Площ – 1 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга 08.01.2015 г. (четвъртък) от 10,15 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на              29.12.2014 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на05.01.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.01.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  05.01.2015 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, РЦ Враца, жп тел. 377; GSM 0884 240 179.