Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се на трети етаж, вх. 2, ул. „Цар Калоян” № 24-А, гр. Русе, община Русе, област Русе

03.12.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 31 от  18.11.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 17 (седемнадесет), находящ се на трети етаж, вх. 2, ул. „Цар Калоян” № 24-А, гр. Русе, община Русе, област Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.464.1.15 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ 84,44 кв. м, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с изба № 17, с площ 13,60 кв.м, таван № 17, с площ 12,52 кв. м и 5,70 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Търгът ще се проведе на 09 януари 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 14:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 33 930,00 (тридесет и три хиляди деветстотин и тридесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 05 януари 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 29 декември 2014 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 05 януари 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05 януари 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 януари 2015 г. (понеделник)) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 37 08 – Ю. Дюлгерова