Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – УДВГД Пловдив

08.12.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1998/07.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 24-08/14 от 15.08.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ” О Б Я В Я В А Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва: 1. „Площ на покрита рампа - 300 кв.м”, от която площ №1 - 120 кв.м. и площ №2 – 180 кв.м. (в т.ч. 15 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ – офис), намиращ се в източната част на покрита рампа в района на Товарна гара Стара Загора, с местонахождение град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, за складиране и търговска дейност със строителни материали, при следните условия: Начална тръжна месечна наемна цена: 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит за участие: 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС. Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС. Дата и час на търга: 14.01.2015 год. (сряда) от 10:00 ч. 2. „Площ – 1 кв.м”, с местонахождение град Първомай, община Първомай, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Първомай, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия: Начална тръжна месечна наемна цена: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС. Депозит за участие: 30,00 (тридесет) лв. без ДДС. Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС. Дата и час на търга: 14.01.2015 год. (сряда) от 11:00 ч. Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието. Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 05.01.2015 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 08.01.2015 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2015 год. Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 06.01.2015 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторни търгове ще се проведат на 12.02.2015 год. (четвъртък) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове: Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 02.02.2015 год. (понеделник). Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 06.02.2015 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.02.2015 год. Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04.02.2015 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.