Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение град Велинград, община Велинград, област Пазарджик - УДВГД Пловдив

10.12.2014 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1988/07.11.2014 г. и № 1990/07.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 24-08/14 от 15.08.2014 г. и №25-09/14 от 01.09.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. „Помещение– 15,05 кв.м”, сместонахождение град Велинград, община Велинград, област Пазарджик, намиращ се на първи етаж в приемното здание на жп гара Велинград, за офис, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 106,00 (сто и шест) лв без ДДС.

Депозит за участие: 106,00 (сто и шест)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2015 год. /четвъртък/ от 10:00 ч.

2. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение град Септември, община Септември, област Пазарджик, намиращ се в чакалнята на приемното здание на жп гара Септември, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 23,00 (двадесет и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 23,00 (двадесет и три)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2015 год. /четвъртък/ от 10:30 ч.

3. Площ - 1 кв.м”, с местонахождение град Банско, община Банско, област Благоевград, намиращ се в чакалнята на приемното здание на жп гара Банско, за поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 25,00 (двадесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 25,00 (двадесет и пет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2015 год. /четвъртък/ от 11:00 ч.

4. „Обособена част от бивша чакалня с площ – 36,80 кв.м”, с местонахождение град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в западната част на приемното здание на жп гара Кърджали, за търговска дейност с промишлени стоки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 110,00 (сто и десет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 110,00 (сто и десет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 15.01.2015 год. /четвъртък/ от 11:30 ч.

 

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 05.01.2015 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 09.01.2015год. /петък/ Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.01.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.01.2015год. /сряда/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813 729.