Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Открита площ – 10 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Пловдив Товарна

10.12.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 2079/20.11.2014г. и № 2080/20.11.2014г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-09/14 от 11.09.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 10 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Пловдив Товарна, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с плодове и зеленчуци, с местонахождение: гр.Пловдив, район на жп гара Пловдив Товарна. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 38,00 (тридесет и осем) лева. Депозит 100% от началната цена - 38,00 (тридесет и осем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 14.01.2015 г. (сряда) от 09,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 4 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Асеновград, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на периодични издания, с местонахождение: гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, район на жп гара Асеновград. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 20,00 (двадесет) лева. Депозит 100% от началната цена - 20,00 (двадесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 14.01.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.01.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 08.01.2015г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2015г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.01.2015г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 30.01.2015г.(петък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 19.01.2015г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 22.01.2015г. (четвъртък);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 24.01.2015г.(събота). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.