Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за поставяне на автомат за топли напитки, с местонахождение гр. Разград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Разград

10.12.2014 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2083/20.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-09/14 от 11.09.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Площ – 1 кв.м”, за поставяне на автомат за топли напитки, с местонахождение гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, на първия етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Разград.

Търгът ще се проведе на 14.01.2015 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 9,15 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Помещение - 13,70 кв.м.”, за търговска дейност - продажба на промишлени стоки, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в сградата на Товарна гара (Сточна гара) в района на жп гара Плевен

Търгът ще се проведе на 14.01.2015 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 10,00 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 97,00 (деветдесет и седем) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

3. „Помещение – 9,45 кв.м. и площ под навес – 90 кв.м.”, за социална дейност и  търговска дейност - продажба на отпадъци от черни и цветни метали, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, в магазията на Товарна гара (Сграда Товарна гара) в района на жп гара Плевен.

Търгът ще се проведе на 14.01.2015 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 10,45 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 299,00 (двеста деветдесет и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 299,00 (двеста деветдесет и девет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

4. „Помещение - 14,85 кв.м.”, за търговска дейност - продажба на кафе, пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки, с местонахождение гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен, в ресторантската част /блок – А/ на приемното здание на жп гара Левски

Търгът ще се проведе на 14.01.2015 г.(сряда) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 11,30 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.01.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, за всеки обект по отделно.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 07.01.2015 год. (сряда).

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 08.01.2015 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.01.2015 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.01.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.