Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Закрита площ – 140 кв.м. от склад тип холандски и открита площ – 380 кв.м., с местонахождение: гр. Варна

16.12.2014 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1987 2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-09/14 от 11.09.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: “Закрита площ – 140 кв.м. от склад тип холандски и открита площ – 380 кв.м., състояща се от площ № 1 – 225 кв.м., площ № 2 – 25 кв.м. и площ № 3 – 100 кв.м.”, с местонахождение: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в  ПИ 10135.65.3 по КК и КР на гр. Варна, в района на ж.п. гара Варна /в двора на ССТ Горна Оряховица с адрес: гр. Варна, ул. „Девня”№ 17/, за складова дейност.

            Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г. (петък) в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица от 11,30 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1730,00 (хиляда седемстотин и тридесет ) лв., без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 1730,00 (хиляда седемстотин и тридесет) лева;

            - начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Г.Оряховица или по банкова сметка на ССТ Г.Оряховица;

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 05.01.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ Г.Оряховица гр. Г. Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 113, срещу сума в размер на 100 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ Г. Оряховица, гр. Г. Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 113 в срок до 16,00 часа на 12.01.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.01.20.15 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.01.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: на ССТ Г.Оряховица гр. Г. Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 113, ж.п. тел.: 871/30 62; 052/605 669 и  GSM: 0884906131.