Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти - ЖПС София

05.01.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 2267/18.12.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 30-10/14 от 20.10.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ -216 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, района на жп гара София товарна (Сточна гара), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска и складова дейност със строителни материали.

Търгът ще се проведе на 11.02.2015г. (сряда) от 10,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 871,00 (осемстотин седемдесет и един) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 871,00 (осемстотин седемдесет и един) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. “Открита площ - 6000 кв.м”, с местонахождение гр. Драгоман, обл.София, в района на интермодалния терминал в гр.Драгоман,за обработка на контейнери и полуремаркета пристигащи с вагони.

Търгът ще се проведе на 11.02.2015 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 8736,00 (осемхиляди седемстотин тридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 8736,00 (осемхиляди седемстотин тридесет и шест) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.02.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 05.02.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  05.02.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.02.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637