Архив обяви

Търгове с явно и тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖП Секция Пловдив

05.01.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 2263/18.12.2014г. и № 2264/18.12.2014г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 30-10/14 от 20.10.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ с бетонова настилка – 60 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Владимир Павлов, за поставяне на преместваеми обекти (каравана и масички) по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност-бърза закуска, с местонахождение: гр.Бургас, район на жп гара Владимир Павлов. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 258,00 (двеста петдесет и осем) лева. Депозит 100% от началната цена - 258,00 (двеста петдесет и осем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 11.02.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 51 кв.м.”, намиращ се в района на жп гара Пловдив разпределителна, за поставяне на преместваем търговси обект по чл.56 от ЗУТ, за офис, с местонахождение: гр.Пловдив, район на жп гара Пловдив разпределителна. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 195,00 (сто деветдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 195,00 (сто деветдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 11.02.2015 г. (сряда) от 09,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.02.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 05.02.2015г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.02.2015г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.02.2015г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 27.02.2015г.(петък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 16.02.2015г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 19.02.2015г. (четвъртък);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 23.02.2015г.(понеделник). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.