Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.552.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадащ в района на гара Филипово

07.01.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 36 от 22.12.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.552.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадащ в района на гара Филипово, кв. 6 по регулационния план на СИЗ-111 част, с площ 2 215 (две хиляди двеста и петнадесет) кв. м, местонахождение на имота: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Георги Бенев”.

Търгът ще се проведе на 13 февруари 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при

 - начална тръжна цена в размер на 179 088,00 (сто седемдесет и девет хиляди и осемдесет и осем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 09 февруари 2015 г. (понеделник) - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 02 февруари 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 09 февруари 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09 февруари 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 февруари 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева.