Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ „Площ - 1 кв.м”, с местонахождение с. Зимница, намиращ се в чакалнята на приемното здание на жп гара Зимница

12.01.2015 г.

На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 2081/20.11.2014 г. и №2268/18.12.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 26-09/14 от 11.09.2014 г. и №30-10/14 от 20.10.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

   О Б Я В Я В А

 

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ Площ - 1 кв.м”, сместонахождение с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, намиращ се в чакалнята на приемното здание на жп гара Зимница, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 18.02.2015 год. (сряда)  от  11:00 ч.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещения - 3 (три) броя с обща площ – 31,15 кв.м, които са обособена част от „Битова сграда” и открита площ (рампа) – 600 кв.м, ведно с машини и съоръжения (тръбен кладенец /сондаж с помпа/, хидрофорна уредба; водопроводна инсталация, свързваща кладенеца с изводите на рампата; отводнителна канализационна мрежа и филтриращи шахти, включващи: канал за отвеждане на водата, открит канал 200 м и филтриращи шахти) към нея”, сместонахождение град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, жп гара Пловдив Разпределителна, в района на Дезинфекционна станция Пловдив, за дезинфекция на вагони, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 375,00 (триста седемдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 375,00 (триста седемдесет и пет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 18.02.2015 год. (сряда)  от  10:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 09.02.2015 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 12.02.2015год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.02.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10.02.2015год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг по т.1 ще се проведе на 18.03.2015 год. (сряда) в гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, II-ри етаж, зала Селекторна, при същите тръжни условия със следните срокове:

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06.03.2015 год. (петък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2 в срок до 16 часа на 12.03.2015 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата  на подаване не по-късно от 12.03.2015 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10.03.2015 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889 813729; 0884 690111; 0885 022962.