Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Помещения с обща площ – 63 кв.м., за търговска дейност – кафе-сладкарница с консумация на алкохол, с местонахождение гр. Плеве, на първия етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Плевен

20.01.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2265/18.12.2014 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 30-10/14 от 20.10.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

1. „Помещения с обща площ – 63 кв.м. (салон с маси, предназначен за консумация от клиентите – 33,75 кв.м.; бар-бюфет – 14,44 кв.м.; склад – 6,72 кв.м.; санитарни помещения за персонала – 5,19 кв.м.; санитарни помещения за клиентите – 2,90 кв.м.)”, за търговска дейност – кафе-сладкарница с консумация на алкохол, с местонахождение гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, на първия етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Плевен.

Търгът ще се проведе на 26.02.2015 г.(четвъртък) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 11,30 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 612,00 (шестстотин и дванадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 612,00 (шестстотин и дванадесет) лева;

- цена на тръжната документация, в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.02.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 19.02.2015 год. (четвъртък).

Заявление за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 20.02.2015 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.02.2015 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 18.02.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069.