Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Помещения – 3 (три) броя, които са обособена част от масивна едноетажна сграда, ведно с машини и съоръжения

21.01.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 37/09.01.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 32-11/14 от 07.11.2014 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещения – 3 (три) броя с обща площ – 24,10 кв.м., които са обособена част от масивна едноетажна сграда със застроена площ 320 кв.м. и открита площ (рампа) – 457 кв.м., ведно с машини и съоръжения (кладенец, хидрофорна уредба; водопроводна инсталация, свързваща кладенеца с изводите на рампата /негодни за експлоатация/; отводнителна канализационна мрежа и утаителни шахти, дековилен път с вагонетка за отпадъци, както и самата рампа и яма за събиране на отпадъчните продукти /торище/, инсталация за подгряване на водата /неработеща/”, с местонахождение: гр.Русе, община Русе, област Русе, в района на жп гара Русе разпределителна,  Дезинфекционна станция -  Русе разпределителна, за измиване, дезинфекция и дезинсекция на вагони и контейнери.

Търгът ще се проведе на 27.02.2015 г. (петък) в административната сградата на УДВГД Горна Оряховица от 11,30 часа, етаж втори, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 229,00 (двеста двадесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 229,00 (двеста двадесет и девет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица  или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.02.2015 г.  (понеделник), в счетоводството УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97 в срок до 16,00 часа на 23.02.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.02.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.02.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител № 97, в 14-етажна производствено техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, 0887615356.