Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 2 088,40 кг отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в складовете на ССТ - Горна Оряховица

21.01.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ССТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

На основание Заповед № 1675/24.09.2014 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ” и Заповед № 12/13.01.2015 г. на Директор ПСТ, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 2 088,40 кг отпадъци от черни и цветни метали, находящи се в складовете на ССТ - Горна Оряховица – съгласно Приложение № 1. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 05.02.2015 г. /четвъртък/  от 10,00 часа в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, при:

1. Началната тръжна цена в размер на 4 448,00 (четири хиляди четиристотин четиридесет и осем) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС;

2. Депозит за участие в търга, представляващ 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 444,80 (четиристотин четиридесет и четири и 0,80) лева, платим в срок до 14,00 часа на 04.02.2015г. /сряда/ в касата или по банковата сметка на ССТ Горна Оряховица;

3. Начин на плащане на цената – в лева;

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 02.02.2015 г. /понеделник/ срещу невъзвръщаема сума от 72,00 /седемдесет и два/ лева, в счетоводството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 3;

Огледа на неразкомплектованите, демонтирани, бракувани ДМА, може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.02.2015 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – складове на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица,  съгласно Приложение 1, към тръжната документация.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 29.01.2015 г.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 04.02.2015 г. /сряда/ в деловодството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 3.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 05.02.2015 г. /четвъртък/ от 10,00 ч., в ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе  на 12.02.2015 г. /четвъртък/ от 10,00 часа при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 09.02.2015 г./понеделник/;

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 11.02.2015 г. /сряда/

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.02.2015 г. /вторник/;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 11.02.2015 г. /сряда/

- отваряне и класиране на офертите в тръжен лист от 10,00 ч. на 12.02.2015 г. /четвъртък/

За допълнителна информация: инж. Йордан Бонев Коваджиев – Рък-л звено „Техническо” ССТ Г.Оряховица - GSM: 0887 630 456