Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот област Благоевград

20.02.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 5 от 10.02.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.23.30 по кадастрална карта, с площ 2 400 (две хиляди и четиристотин) кв. м, трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Благоевград, местност „Стара гара“.

Търгът ще се проведе на 30 март 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

              - начална тръжна цена в размер на 42 100,00 (четиридесет и две хиляди и сто) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 23 март 2015 г. (понеделник);

 - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 март 2015 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 23 март 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23 март 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23 март 2015 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 28 75 – Т. Гъркова, 932 30 83 – Л. Иванчева.