Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с. Варвара

23.02.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 254/12.02.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 35-12/14 от 05.12.2014г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

               

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търгът ще се проведе в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

“Помещение – 19 кв.м.”, част от едноетажна сграда (прелезопазачница/четно), с местонахождение с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара, за търговска дейност с промишлени стоки. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 97,00 лв. (деветдесет и седем лева). Депозит 100% от началната цена -97,00лева.  Дата и час на търга – 01. 04. 2015 г. (сряда), 10,00 часа

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.03.2015г.(събота), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00/двадесет и пет лева/. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 17.04.2015г.(петък)

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 26.03.2015г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.03.2015г.(четвъртък). При повторен търг до 16,00 часа на 22.04.2015г.(сряда).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.03.2015г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 20.04.2015г.(понеделник)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 28.04.2015г.(сряда) в сградата  на ЖПСекция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.