Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Костенец

23.02.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 253/12.02.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 35-12/14 от 05.12.2014 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Костенец за поставяне на кафе-автомат.                                 - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) с включен ДДС

- дата и час на търга 01.04.2015 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Помещения с обща площ – 100 кв.м, от които помещение № 1 – 74,40 кв.м и помещение № 2 – 25,60 кв.м”, с местонахождение гр.Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец, за търговска дейност с промишлени стоки.                       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 538,00 (петстотин тридесет и осем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 538,00 (петстотин тридесет и осем) лева, без включен ДДС;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) с включен ДДС

            - дата и час на търга 01.04.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.                   

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на              23.03.2015 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 25.03.2015 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 26.03.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.03.2015 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  24.03.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторни търгове при същите условия ще се проведат на 29.04.2015 г. (сряда) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 20.04.2015 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на  23.04.2015 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0882 006 123.