Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Пловдив

25.02.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 255/12.02.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 35-12/14 от 05.12.2014 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”, № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала, както следва:

1. „Обособена площ от магазия – 196,00 кв.м., от които площ № 4 (схема № 1) – 117 кв.м. и площ № 5 (схема № 1) – 79 кв.м”, сместонахождение град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на Товарна жп гара Стара Загора, за товаро-разтоварна дейност с фуражи, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 350,00 (триста и петдесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 350,00 (триста и петдесет)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 03.04.2015 год. /петък/ от 10:00 ч.

2. Обособена площ от магазия – 330,00 кв.м (от приложената схема), от които площ № 1 – 180 кв.м и площ № 2 – 99 кв.м, за складова и търговска дейност със строителни материали, площ № 3 – 48 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис и санитарно помещение – 3 кв.м.”, сместонахождение град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на Товарна жп гара Стара Загора, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 1765,00 (хиляда седемстотин шестдесет и пет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 1765,00 (хиляда седемстотин шестдесет и пет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 100,00 (сто) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 03.04.2015 год. /петък/ от 11:00 ч.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 23.03.2015 год. /понеделник/ в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 30.03.2015год. /понеделник/ Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.03.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.03.2015год. /четвъртък/ срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.