Архив обяви

Изплащане на обезщетения за отчуждения за обект Изграждане на интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“

25.02.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост и във връзка с Определение 1057/29.01.2015 г. по дело № 362 по описа за 2014 г. на Върховен Административен Съд, ДП „НКЖИ“, по повод изпълнение на обект  „Изграждане на интермодален терминал в Южен – Централен район на планиране в България – Пловдив“ в землището на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив,  УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ 31036.22.129 целия с площ 2,500 дка, от които 0,784 дка подлежащи на отчуждаване, че обезщетението определено в Решение на Министерски съвет на Република България 625/18.10.2013 г. (обнародвано в ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.), е внесено в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, банкова сметка:

BG57STSA93000021596890

BIC код STSABGSF

Началната дата на изплащане на обезщетението е 25.02.2015 г., след представяне документи, удостоверяващи правото на собственост върху отчуждаемия имот.