Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” към 27.02.2015 г.

27.02.2015 г.

 

С П И С Ъ К

 

 

за разпределение на ведомствените жилищни имоти,

предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

 

 

На свое заседание, проведено на 17.02.2015 г. от 10,00 ч. жилищната комисия към ЖПС Враца на основание Заповед № 2123/28.11.2014 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, е разгледала подадените заявления от кандидати и предлага за настаняване и пренастаняване, във ведомствени жилища при спазване на установените нормативи, следния проект на разпределение:

             

ЖПС ВРАЦА

 

1. В жилище, представляващо: спалня, хол, кухня, коридор и баня с тоалетна, с полезна площ 51,14 кв.м., с адрес: гр. Ловеч, жилище в МАП /машинно, агрегатно помещение/, ет. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Христо Банков Банков.

 

2. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 47,52 кв.м, с адрес: с. Церово, жп сп. Церово, ул. „Иван Вазов” № 1, жп бл. 539, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Николай Илиев Николов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

3. В жилище, представляващо: стая, кухня и сервизно помещение, с полезна площ 42,98 кв.м, с адрес: гр. Левски, ул. „Локомотив” №10, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 1, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанена Павлинка Николова Пиянкова.

 

4. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 44,48 кв.м, с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 50, жп бл. 494, ет. 1, ап. 2, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Венелин Ценов Стаменов, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

5. В жилище, представляващо: две стаи, кухня и външно сервизно помещение, с полезна площ 44,00 кв.м, с адрес: с. Боровци, общ. Берковица, бл. 498, ап. 4, водещо се в баланса на ЖПС Враца, да бъде настанен Димитър Маринов Диков, по реда на чл. 3, ал. 6 от Правилата.

 

 

                                                                                                                27.02.2015 г.