Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти - ЖПС София

09.03.2015 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 257/12.02.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 35-12/14 от 05.12.2014 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. “Открита площ  -6 кв.м.”, за поставяне на рекламно-информационен елемент /РИЕ/ - двустранен билборд, с местонахождение гр. София, община Столична, на кръстовището на бул.”Вардар” и железен път, до бул.”Царица Йоана” – за реклама.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 185,00 (сто осемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 185,00 (сто осемдесет и пет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

2. Открита площ - 840 кв.м.”, с местонахождение гр. Симитли, област Благоевград, в района на жп гара Симитли – за транспортен достъп до имот.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 1223,00 (хиляда двеста двадесет и три) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1223,00 (хиляда двеста двадесет и три) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

3.Открита площ № 10 - 16 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан,за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

4.Открита площ № 11 - 16 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан,за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. (сряда) от 13,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

5. „Открита площ № 12 - 16 кв.м.”, с местонахождение гр. София, община Столична, района на околовръстната жп линия Захарна фабрика-Стан,за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. (сряда) от 14,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 87,00 (осемдесет и седем) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.04.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 09.04.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  09.04.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.04.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637