Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.286

13.03.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 9 от 05.03.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.286 по кадастрална карта, с площ от 2 811 (две хиляди осемстотин и единадесет) кв. м, ведно със сграда с идентификатор 57491.506.286.1, със застроена площ от 91 (деветдесет и един) кв. м, масивна, на един етаж с предназначение сграда на транспорта, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие.

Търгът ще се проведе на 20 април 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 80 673,00 (осемдесет хиляди шестстотин седемдесет и три) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 38 000,00 (тридесет и осем хиляди) лева, вносим, в срок до 14 април 2015 г. (вторник);

 - начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 април 2015 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 14 април 2015 г. (вторник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14 април 2015 г. (вторник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14 април 2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.